ผู้บริหาร

 • พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล

 • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

 •  

  ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๓
  • นายทหารใหม่พรรคนาวิน
  • นายทหารประจำเรือ
  • การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในทะเล
  • ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
  • นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
  • ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตรพรรคนาวิน
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (COMPUTER SCIENCE)
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)
  • การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)
  • การบริหารทรัพยากร
  • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
  • The international Anti-Terrorism and Anti-Piracy Couse
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ประวัติรับราชการ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมสื่อสารและเทคโนลีสารสนเทศทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • รองผู้บัญชาการกองเรือฟิเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ไพฑูรย์ ชีชะนะ

 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

 •  

  การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๗
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๔
  • หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
  • หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
  • หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
  • ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
  • ต้นปืน (นายทหารการอาวุธ)
  • การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในทะเล
  • ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตร พรรคนาวิน
  • SWO DH OPS SPEC INTL
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • ภาษาอังกฤษ ที่ IDP ประเทศไทย
  • ปริญญาโท MASTER OF DEFENCE STUDIES
  • การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

   

  ประวัติรับราชการ

  • รองผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/โตเกียว
  • รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ

 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

 •  

  การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๗
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๔
  • หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
  • หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
  • ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตร พรรคนาวิน
  • EW OFF INTL,INSTRUCTOR TRNG,INTL CIC WATCH OFF
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารมาเลเซีย
  • ปริญญาโท Maritime Policy
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)
  • การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)

   

  ประวัติรับราชการ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองวิชายุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • หัวหน้ากองธุรการ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้บังคับการหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และรักษาการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/กัวลาลัมเปอร์
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี จุมพล นาคบัว

 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง

 • การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๖
  • หลักสูตร นายทหารสื่อสาร
  • MARITIME AIR SURVEILLANCE COURSE
  • หลักสูตร พรรคนาวิน
  • Naval Staff College
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • ADVANCED MILITARY TECHNOLOGY APPRE CIATION(AMTAC)
  • SINGAPORE COMMAND AND STAFF COLLEGE
  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  • Civil - Military Response to Terrorism
  • Maritime Terrorism Course 
  • THE SPECIAL OPERATIONS COMBATING TERRORISM CRS
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)
  • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

   

  ประวัติรับราชการ

  • รองผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองควบคุมการปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ เสนาธิการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

สุวัจ ดอนสกุล

เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

พลเรือตรี

ไพฑูรย์ ชีชะนะ

รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

พลเรือตรี

เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี

วศิน สระศรีดา

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลเรือตรี

จุมพล นาคบัว

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด