แบบสอบถามรับฟังความเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตปลอดภัยในราชการทางทหารแห่งกองทัพเรือ

Release Date : 09-01-2024 00:00:00

แบบสอบถามรับฟังความเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย  เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตปลอดภัยในราชการทางทหารแห่งกองทัพเรือ ในพื้นที่เกาะกระ จว.นครศรีธรรมราช


ขอเชิญชวนประชาชนและกำลังพลกองทัพเรือ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 10-24 ม.ค.67 นี้ เพื่อผลักดันให้ร่าง พ.ร.ฎ.ฯ ผ่านมติครม. นำไปประกาศใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

โปรดกด Link หรือ สแกน QR Code ด้านขวา เพื่อเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม Link

 

หน่วยรับผิดชอบการรับฟังโครงการ : กองกิจการความมั่นคงภายใน สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ