๒ พ.ย.๖๑ น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔

Release Date : 31-03-2016 00:00:00
๒ พ.ย.๖๑ น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔

วันศุกร์ที่ ๒ พ.ย.๖๑ น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และ นนร.ชั้นใหม่ การฝึกผสม BLUE STRIKE ครั้งที่ ๔ และการส่งเรือเข้าร่วมงานมหกรรมทางเรือ Fleet Review ณ ห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
๒ พ.ย.๖๑ น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง