การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

O1
โครงสร้างของกรมยุทธการทหารเรือ
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A
O9
Social Network
O10
แผนดำเนินงานประจำปี

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

(เอกสารมีชั้นความลับ)

O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ

ข้อมูล

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีที่ผ่านมา

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น => [email protected]
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ข้อมูล

O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ที่มา:มาตรการและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)